NIP (VAT ID number): PL6342805589
Share capital:

7 142 252,50 PLN (paid in full)

INCUVO SA

Ligocka 103

40-568 Katowice, Poland (PL)

info@incuvo.com

Incuvo press kit

Incuvo blog

All rights reserved © INCUVO SA 2012 - 2022 | Privacy policy

All rights reserved © INCUVO SA 2012 - 2022

INCUVO SA

 

Ligocka 103, Katowice 40-568

Poland (PL)

 

info@incuvo.com

NIP (VAT ID number): PL6342805589

Shared capiyal: 7 142 252,50 PLN (paid in full)

Privacy policy

Privacy and Cookies Policy 

 

1. This website does not collect any information automatically, except for information in cookie files. 

 

2. The Administrator is the data controller of all the personal data provided by the User in the process of creating an account and processed during the use of the Website – Incuvo S.A

 

3. The data will be processed in order to perform the agreement, for analytical and statistical purposes, as well as for other purposes compliant with the law. 

The provision of data is voluntary, however, a refusal to provide the data may in some cases mean that the services cannot be provided. 

 

4. The User has the right to review and change its data. 

 

5. Cookie files consist of information data, especially text files, stored in the host device of the User of the Website and are intended for usage on the Website's web pages. Cookies usually contain the name of the web page from which they have been taken, the time of their storage on the host device and a unique number

6. The Administrator of Incuvo S.A. is the entity which places cookie files in the host device of the User of the Website and which gains access to them. 

7. Cookie files are used in order to:

a.adjust the content of the Website's pages to the User's preferences and to optimize the usage of  web pages; these files especially allow for recognizing the device of the User of the Website and to correctly display a web page adjusted to the User's individual needs, 

 

b.generate statistics that help in understanding in what way Users of the Website use web pages. This allows for the improvement of the structure and content of these web pages

 

c.maintain the User of the Website's session (after signing in) thanks to which the User does not have to enter the login and password on each subpage of the Website

 

8.There are two basic types of cookie files used within the Website: session cookies and persistent cookies. Session  cookies are temporary files that are stored in the User's host device until logout, leaving the web page or switching off the software (web browser). Persistent cookies are files that are stored in the User's host device for the time specified in the parameters of the cookie files or until they by the User. 

 

9.Within the Website, the following cookie files are used:

a. "necessary" cookie files that allow using services available on the Website, e.g. authenticating cookie files used for  services that require authentication within the Website, 

 

b. cookie files used for safety reasons, e.g. to detect abuse within the scope of authentication on Website, 

 

c. "capacity" cookie files that allow for the collection of information about  the  way the Website's web pages are used, 

 

d. "functional" cookie files that allow for the "remembering of the settings selected by the User and personalizing the User's interface, e g. within the scope of selected language or region which the User is forma, front size, web page look ect.,

 

e. “advertising” cookie files that allow providing the Users with advertising content that would be more accurately adjusted to their interests,

 

10. In many cases, the software used for browsing web pages (internet browser) as default enables storing cookie files in the User's host device. Users of the Website are able to change settings concerning cookie files at any time. These settings can be changed in such a way, so that the automatic cookie files management will be blocked in the settings of the web browser or will inform the User about each cookie file placed in the host device of the User of the Website. Detailed information on the possibilities and ways of managing cookie files is available in the settings of the software (web browser).

 

11. The Administrator of the Website informs that the limitation of the usage of cookie files may have influence on the functionality accessible through the pages of the Website.

 

12. Cookie files are placed in the host device of the User of the Website and can also be used by advertisers and partners that cooperate with the Administrator of the Website.

 

Polityka Prywatności

 


1. Ta strona internetowa nie gromadzi automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.  

 

2. Administrator jest administratorem danych wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie tworzenia konta
 i przetwarzanych podczas korzystania z Serwisu – Incuvo S.A.  

 

3. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, w celach analitycznych i statystycznych, a także w innych celach zgodnych z prawem.  

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może w niektórych przypadkach oznaczać, że usługi nie mogą być świadczone.  

 

5. Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych.  

 

6. Pliki cookie składają się z danych informacyjnych, w szczególności plików tekstowych, przechowywanych na urządzeniu hosta Użytkownika Witryny i są przeznaczone do wykorzystania na stronach internetowych Witryny.  Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,  z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu hosta oraz unikalny numer. 

 

7. Administrator Incuvo S.A. jest podmiotem, który umieszcza pliki cookie na urządzeniu hosta Użytkownika Strony i uzyskuje do nich dostęp.  

 

8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:  


a. dostosować zawartość stron internetowych do preferencji użytkownika i zoptymalizować korzystanie ze stron internetowych;  pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i poprawnie wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

 

b. generować statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Pozwala to na poprawę

struktury i zawartości tych stron, 

 

c. utrzymanie Użytkownika sesji Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu,  

 

9. Istnieją dwa podstawowe typy plików cookie wykorzystywane w Witrynie: sesyjne pliki cookie i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu hosta Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwałe pliki cookie to pliki przechowywane na urządzeniu hosta Użytkownika przez czas określony w parametrach plików

cookie lub do momentu ich zapisania przez Użytkownika.

 

10. W ramach Witryny wykorzystywane są następujące pliki cookie:  


a. „ niezbędne” pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Witrynie, np. uwierzytelnianie plików cookie używanych do usług wymagających uwierzytelnienia w Witrynie, 

 

b. pliki cookie wykorzystywane ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Witrynie, 

 

c. „pojemnościowe” pliki cookie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, 

 

d. „funkcjonalne” pliki cookie, które umożliwiają „zapamiętywanie” ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizowanie interfejsu Użytkownika ,

np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., 

 

e. „reklamowe” pliki cookie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych, które byłyby dokładniej dostosowane do ich zainteresowań, dokładniej dostosowane do ich zainteresowań, 

 

11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa  ) jako domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookie na urządzeniu hosta Użytkownika. Użytkownicy strony mogą w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.  Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby automatyczne zarządzanie plikami cookie było blokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowało Użytkownika o każdym pliku cookie umieszczonym na urządzeniu hosta Użytkownika Strony.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 

12. Administrator Witryny informuje, że ograniczenie wykorzystania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność dostępną za pośrednictwem stron Witryny.  

 

13. Pliki cookie są umieszczane na urządzeniu hosta Użytkownika Witryny i mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z Administratorem Witryny.   
 

 

PL / EN

CONTACT

BLOG

ACADEMY

CAREER

INVESTORS

NEWS

ABOUT

GAMES