PROJEKTY UE

KONTAKT

BLOG

KARIERA

INWESTORZY

AKTUALNOŚCI

O NAS

PROJEKTY

PL / EN

 

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe*

 

Stan na 31.12.2023

PLN

Stan na 31.12.2022

PLN

Stan na 31.12.2023

EUR

Stan na 31.12.2022

EUR

(w tys.)

Kapitał własny

13 882

10 649

3 193

2 271

Kapitał zakładowy

7 142

7 142

1 643

1 523

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 936

6 517

1  595

1 390

Zobowiązania krótkoterminowe

2 403

2 180

553

465

Aktywa razem

20 818

17 166

4 788

3 660

Należności długoterminowe

117

0

27

0

Należności krótkoterminowe

2862

3 043

658

649

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

8 439

6 111

1 941

1 303

 

 

okres

od 01.01.2023

do 31.12.2023

PLN

okres

od 01.01.2022

do 31.12.2022

PLN

okres

od 01.01.2023

do 31.12.2023

EUR

okres

od 01.01.2022

do 31.12.2022

EUR

(w tys.)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

20 521

21 647

4 532

4 617

Zysk (strata) ze sprzedaży

2 737

6 038

604

1 288

Amortyzacja

3 312

2 384

731

509

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

3 920

7 400

866

1 578

Zysk (strata) brutto

3 428

8 033

757

1 713

Zysk (strata) netto

3 025

6 917

668

1 475

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

6 490

5 335

1 433

1 138

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 872

-2 990

-855

-638

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-16

2 361

-4

504

Przepływy pieniężne netto, razem

2 602

4 706

575

1 004

Liczba akcji (w szt.)

14 285

14 825

14 825

14 825

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

0,21

0,48

0,05

0,10

Wartość księgowa na jedną akcję

0,97

0,75

0,21

0,16

 

Przeliczenia kursu

2023

2022

Kurs EUR na dzień bilansowy (31.12)

4,3480

4,6899

Średni kurs EUR w okresie 01.01 do 31.12

4,5284

4,6883

 

Sporządzono na podstawie raportu rocznego Incuvo S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r

 

WYNIKI FINANSOWE

Wybrane dane finansowe*

 

Stan na 31.12.2023

PLN

Stan na 31.12.2022

PLN

Stan na 31.12.2023

EUR

Stan na 31.12.2022

EUR

(w tys.)

Kapitał własny

13 882

10 649

3 193

2 271

Kapitał zakładowy

7 142

7 142

1 643

1 523

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 936

6 517

1  595

1 390
Zobowiązania krótkoterminowe

2 403

2 180

553

465

Aktywa razem

20 818

17 166

4 788

3 660
Należności długoterminowe

117

0 27 0

Należności krótkoterminowe

2862

3 043

658

649

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

8 439

6 111

1 941

1 303

 

 

okres

od 01.01.2023

do 31.12.2023

PLN

okres

od 01.01.2022

do 31.12.2022

PLN

okres

od 01.01.2023

do 31.12.2023

EUR

okres

od 01.01.2022

do 31.12.2022

EUR

(w tys.)

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

20 521

21 647

4 532

4 617

Zysk (strata) ze sprzedaży

2 737

6 038

604

1 288

Amortyzacja

3 312

2 384

731

509
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

3 920

7 400

866

1 578

Zysk (strata) brutto

3 428

8 033

757

1 713
Zysk (strata) netto

3 025

6 917 668 1 475

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

6 490

5 335

1 433

1 138

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 872

-2 990

-855

-638
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 2 361 -4 504
Przepływy pieniężne netto, razem 2 602 4 706 575 1 004
Liczba akcji (w szt.) 14 285 14 825 14 825 14 825
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,21 0,48 0,05 0,10
Wartość księgowa na jedną akcję 0,97 0,75 0,21 0,16

 

Przeliczenia kursu

2023 2022
Kurs EUR na dzień bilansowy (31.12) 4,3480 4,6899
Średni kurs EUR w okresie 01.01 do 31.12 4,5284 4,6883

 

Sporządzono na podstawie raportu rocznego Incuvo S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r

Polityka prywatności

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 40-568

 

info@incuvo.com

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022 | Polityka prywatności Terms and conditions

Incuvo blog

Incuvo press kit

INCUVO SA

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

 NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)